1. رنگ جوتن >> نمایندگی رسمی رنگ صنعتی و رنگ دریایی جوتن .

ارزش های رتگ جوتن