1. رنگ جوتن >> نمایندگی رسمی رنگ صنعتی و رنگ دریایی جوتن .

استراتژی رنگ جوتن


استراتژي جوتن

جوتن محافظ خواستها

جوتن محافظ خواسته هاي کارکنان، مشتريان، تهيه کنندگان، سهام داران، محيط و .......

جوتن براي رسيدن به خواسته هاي خود طبق 3 عنصر اصلي عمل مي کند:

1- رشد سازماني: توسعه بازارهاي فعلي و جديد

2- بخش هاي چهارگانه: رنگهاي صنعتي، رنگهاي دريايي، رنگهاي ساختماني و رنگهاي پودري

3- رويکرد متفاوت: ديد جهاني با تمرکز بر بازار منطقه اي و محلي


جوتن براي هدايت ما به مسير درست 4 ارزش دارد: وفاداري، احترام، مراقبت و شجاعت.

براي کمک بيشتر و رسيدن به اهدافمان، جوتن فرآيندهاي اصلي اجرا در سراسر شرکت را قرار داده است، پيوند با ديگران، منابع انساني و استخدام، توسعه صلاحيت، تحقيق و
 
توسعه و نوآوري، مهارت هاي فني، توسعه عملياتي، بهداشت حرفه‌اي، ابزار پيگيري، مسئوليت و پايداري شرکتي.


جوتن سازمان جهاني خود را در 7 منطقه سازماندهي کرده است، داشتن مسووليت عملياتي براي کسب و کار در تمام بخش هاي منطقه جغرافيايي:

 اسکانديناوي

 اروپاي غربي

 اروپاي شرقي و مرکز آسيا

 خاورميانه، هند و آفريقا

 جنوب شرقي آسيا و اقيانوس آرام

 شمال شرقي آسيا

 آمريکا