ارزش های رنگ جوتن

وفاداری
 • قابل اطمینان و قابل اعتماد
 • روابط بلندمدت بین مشتریان جوتن وهمکاران
 • تعهد به ارزشهای جوتن،استراتژی،سیاستها و تصمیمات
احترام
 • تفاوت ارزش در مردم و رفتاربادیگران همانطور که انتظار دارند
 • صادق و منصف بودن
 • ساخت تیمهای مختلف در همه فرهنگها و جنسیتها
 • دنبال کردن قوانین و مقررات
مراقبت
 • کمک و پشتیبانی دیگران 
 • نمایش اعتماد و همدلی
 • ارزیابی و قضاوت منصفانه
 • حفاظت از محیط زیست
چیرگی
 • ابتکار برای ساخت آینده
 • آغاز و پرورش تغییر
 • ارتباط باز صادقانه و درست
 • فعال بودن
 • نشان دادن مشکلات سازنده
ارسال یک پیام